اتـــــصـــــــال tag:http://connection.mihanblog.com 2018-07-18T21:10:12+01:00 mihanblog.com سواری حاج حسین خرازی در شلمچه جا مانده 2011-01-18T18:39:45+01:00 2011-01-18T18:39:45+01:00 tag:http://connection.mihanblog.com/post/35 محمد جواد روشندل ]]> لبیک لبیک،لبیک یا حسین (علیه السلام) 2011-01-16T22:35:23+01:00 2011-01-16T22:35:23+01:00 tag:http://connection.mihanblog.com/post/34 محمد جواد روشندل ]]> منطق فازی و کاربرد آن در مدیریت( مدیریت بازار) 2010-07-06T11:01:24+01:00 2010-07-06T11:01:24+01:00 tag:http://connection.mihanblog.com/post/33 محمد جواد روشندل این مطالب در civilica ثبت شده است و امتیاز آن برای صاحب بلاگ محفوظ است  منطق فازی و کاربرد آن در مدیریت( مدیریت بازار)   محمد جواد روشندل *دانشگاه علم و فرهنگ، دانشکده فنی و مهندسی، گروه کامپیوتر، تهران، ایران چکیدهامروزه مدیران بازاریابی باید با واقعیتهای بازار و تغییراتی كه در خلال این واقعیتها رخ می دهد، تطبیق پیدا كنند تا امکان دستیابی به اهداف فراهم شود. برای دسترسی به این مهم، آنها باید به سازگاریها و ناسازگاریهای آن دسته از مشتریانی كه در حال حاضر در بازار هستن این مطالب در civilica ثبت شده است و امتیاز آن برای صاحب بلاگ محفوظ است 

منطق فازی و کاربرد آن در مدیریت( مدیریت بازار)

 

محمد جواد روشندل

*دانشگاه علم و فرهنگ، دانشکده فنی و مهندسی، گروه کامپیوتر، تهران، ایران

چکیده

امروزه مدیران بازاریابی باید با واقعیتهای بازار و تغییراتی كه در خلال این واقعیتها رخ می دهد، تطبیق پیدا كنند تا امکان دستیابی به اهداف فراهم شود. برای دسترسی به این مهم، آنها باید به سازگاریها و ناسازگاریهای آن دسته از مشتریانی كه در حال حاضر در بازار هستند (مشتریان موجود)، توجه داشته باشند و توجه كمتری را به مشتریانی كه هنوز وارد بازار شركت نشده اند یا آن را ترك كرده اند، معطوف دارند. علم مدیریت فازی، به کارگیری علم مدیریت در محیط فازی است.در علم مدیریت کلاسیک با استفاده از شیوه های عقلایی و سیستماتیک به تحلیل مسائل مدیریتی پرداخته می شود وبا ارائه مدلهای کمی مدیران را در تصمیم گیری ها یاری می دهد.از این رو بر داده های دقیق و قطعی استوار است و لذا در این روش ها داده های مبهم و فازی جایگاهی در این مدلسازی ندارند.با استفاده از علم مدیریت فازی، روشهای علم مدیریت کلاسیک در محیط فازی به کار گرفته می شوندو می توان آن را در وظایف متعدد مدیریتی از جمله تصمیم گیری، سیاستگذاری و برنامه ریزی مورد استفاده قرارداد. علم مدیریت فازی می تواند مدلهایی را طراحی نماید که نظیرانسان، از توانایی پردازش اطلاعات کیفی به صورت هوشمند برخوردار باشد. بنابراین علم مدیریت فازی، ضمن ایجاد انعطاف پذیری در مدل، داده هایی نظیر دانش، تجربه و قضاوت انسانی را در مدل وارد کرده و پاسخ هایی کاملا کاربردی ارائه می دهد.از آن زمان که انسان اندیشیدن را آغاز نمود، همواره کلمات و عباراتی را بر زبان جاری ساخته که مرزهای روشنی نداشته اند.کلماتی نظیر«خوب»، «بد»، «جوان»، «پیر»، «بلند»، «کوتاه»، «قوی»،«ضعیف»،«گرم»،«سرد»، «خوشحال»، «باهوش»، «زیبا» و قیودی از قبیل «معمولا»، «غالبا»، «تقریبا» و «بندرت».روشن است که نمیتوان برای این کلمات مرز مشخصی یافت، برای مثال در گزاره «علی باهوش است» یا «این گل رز زیباست» نمی توان مرز مشخصی برای «باهوش بودن» و «زیبا بودن» در نظر گرفت.اما در بسیاری از علوم نظیر ریاضیات و منطق ،فرض بر این است که مرزها و محدوده های دقیقا تعریف شده ای وجود دارد و یک موضوع خاص یا در محدوده آن مرز می گنجد یا نمی گنجد.مواردی چون همه یا هیچ، فانی یا غیر فانی، زنده یا مرده، مرد یا زن، سفید یا سیاه، صفر یا یک، یا «این» یا «نقیض این». در این علوم هر گزاره ای یا درست است یا نا درست، پدیده های واقعی یا «سیاه» هستند یا «سفید».]]>
ادامه ی مقاله مدیریت فازی 2010-07-06T10:59:18+01:00 2010-07-06T10:59:18+01:00 tag:http://connection.mihanblog.com/post/32 محمد جواد روشندل الگوی فازی آمیخته بازاریابی مشکل آمیخته بازاریابی یک مسئله نوعی است که درگیر نوع ابهام و نامطمئنی از متغیرهای ورودی و پویاییها و روابط غیرخطی است. متغیرهای ورودی برای مسئله آمیخته بازاریابی ممکن است به شکل زیر طبقه بندی شوند:_ اهداف و مقاصد فعلی - فروش هدف؛ - سود و مزیت هدف و نظایر آن. _ توسعه اخیر (فعلی) و عملکرد - فروش و سود قبلی؛ - فروش و سود قبلی رقیب؛ - تلاش بازاریابی قبلی و فعلی؛ - موقعیت رقابتی یا نقطه قوت شرکت و نظایر آن. _ تغییر شرایط محیطی بازار - پیش بینیها (فروش مورد انتظ

الگوی فازی آمیخته بازاریابی

مشکل آمیخته بازاریابی یک مسئله نوعی است که درگیر نوع ابهام و نامطمئنی از متغیرهای ورودی و پویاییها و روابط غیرخطی است. متغیرهای ورودی برای مسئله آمیخته بازاریابی ممکن است به شکل زیر طبقه بندی شوند:
_ اهداف و مقاصد فعلی

- فروش هدف؛

- سود و مزیت هدف و نظایر آن.

_ توسعه اخیر (فعلی) و عملکرد

- فروش و سود قبلی؛

- فروش و سود قبلی رقیب؛

- تلاش بازاریابی قبلی و فعلی؛

- موقعیت رقابتی یا نقطه قوت شرکت و نظایر آن.

_ تغییر شرایط محیطی بازار

- پیش بینیها (فروش مورد انتظار، واکنش نهایی مورد انتظار بازار، نوسانات اقتصادی و غیره)؛
- سطح رقابت؛

- فرصتهای جدید؛

- تهدیدات جدید و نظایر آن.

_ توانایی مالی شرکت

- بودجه در دسترس

با بررسی چنین متغیرهای ورودی مشاهده می شود که برخی از آنها بویژه پیش بینی فروش، متغیرهایی هستند که ارزش آن نامطمئن است. فروش رقیب، هزینه های تبلیغات و توزیع متغیرهایی هستند که ارزش آنها نمی تواند کامل شناخته شود، ولی می توانند با توجه به ارزش محوری یا اصلی شان به شکل با درجه "بالا" یا "پایین" بیان شوند. متغیری نظیر واکنش نهایی بازار که ارزش آن مبهم است و نمی تواند به طور کامل تعیین شود، یا اطمینانی به تثبیت آن نیست، بر مبنای تخمین یا پیش بینی داده های بی اعتبار قرار دارد. عوامل یا فاکتورهای ذهنی نظیر سطوح رقابت و موقعیتهای رقابتی شرکت که کمی سازی آن بر مبنای قضاوت صرف کارشناسان شرکت و قضاوت انسانی قراردارد، به ناچار به شکلی نامعین مشاهده می شوند. رابطه میان اهداف، شرایط اقتصادی، پیشرفتها و سایر متغیرهای ورودی دیگر از یک طرف و تعیین آمیخته بازاریابی از سوی دیگر، غیرخطی و دشوار است یا تا وقتی که در قالب قوانین تصمیم اگر- پس بیان شود، نمی تواند به طور کامل تعریف شود. اکنون واضح و آشکار است که تنها راه مدیریت همه این ابعاد مسئله آمیخته بازاریابی، به کارگیری مجموعه های منطق فازی است که به گونه ای مؤثر چنین داده‌ها یا ورودیهای ذهنی نامعین و نامطمئن را مدیریت کرده و روابط غیرخطی میان ورودیهای مسئله و خروجیهای آن را شکل می دهند. .(دانشگر،1388،صفحه 134)

]]>
نقد و بررسی مستند 2012 یا همان نوسراداموس 2010-01-23T21:22:36+01:00 2010-01-23T21:22:36+01:00 tag:http://connection.mihanblog.com/post/29 محمد حسین سعد الحسینی جالبه که همچنین هزینه های سنگینی باز در زمان حاضر صورت می گیرد تا تخریب های سریالی صورت پذیرد و اما دشمن راه خود را پیدا کرده است و میداند که هیچ تبلیغی جز در قالب سمع و بصر تاثیر به این فراوانی ندارد. اما با کمی تامل در دیده ها و شنیده هایمان و قدری حساسیت در خواهیم یافت که هر سخن و حرکتی آن هم از طرف دشمنان بی علت نیست. جالبه که همچنین هزینه های سنگینی باز در زمان حاضر صورت می گیرد تا تخریب های سریالی صورت پذیرد و اما دشمن راه خود را پیدا کرده است و میداند که هیچ تبلیغی جز در قالب سمع و بصر تاثیر به این فراوانی ندارد.

اما با کمی تامل در دیده ها و شنیده هایمان و قدری حساسیت در خواهیم یافت که هر سخن و حرکتی آن هم از طرف دشمنان بی علت نیست.

]]>
ماکت حرم امام حسین تکمیل شد Imam Hussein shrine was completed maquette 2009-12-25T09:34:12+01:00 2009-12-25T09:34:12+01:00 tag:http://connection.mihanblog.com/post/28 محمد جواد روشندل   آدرس ماکت جهت مشاهده: تهران/خیابان ستارخان/شهرآرا/ جنب مدرسه طالقانی maquette Address  for see: Taleghani school/Shahreara/Satarkhan st/Tehran  

آدرس ماکت جهت مشاهده: تهران/خیابان ستارخان/شهرآرا/ جنب مدرسه طالقانی

maquette Address  for see: Taleghani school/Shahreara/Satarkhan st/Tehran

]]>
ساخت ماکت ساختمان حرم امام حسین (علیه السلام) ( Maquette building construction Imam Hossein (PBUH 2009-12-19T19:40:18+01:00 2009-12-19T19:40:18+01:00 tag:http://connection.mihanblog.com/post/27 محمد جواد روشندل   درتهران خیابان ستارخان  In Satarkhan st,Tehran  

درتهران خیابان ستارخان  In Satarkhan st,Tehran

]]>
University 2009-11-11T23:19:52+01:00 2009-11-11T23:19:52+01:00 tag:http://connection.mihanblog.com/post/26 محمد جواد روشندل Activity in universities is based on what? Does the University need only a social or a field is considered? We do not know, but if you knew the difference and are told the University did not open because parents push their children the way it was. Yesterday the students of the University open to students today to work anything except behavior that were more academic. But reconstruction is the University? Has the same problem. Being familiar with many things not bad but acting without knowledge
Activity in universities is based on what?

Does the University need only a social or a field is considered?

We do not know, but if you knew the difference and are told the University did not open because parents push their children the way it was. Yesterday the students of the University open to students today to work anything except behavior that were more academic.

But reconstruction is the University?

Has the same problem.

Being familiar with many things not bad but acting without knowledge and behavior show that much worse than you think?
]]>
کتابشناسی درباره ی سقیفه و زندگی حضرت علی (علیه السلام) 2009-09-05T21:35:43+01:00 2009-09-05T21:35:43+01:00 tag:http://connection.mihanblog.com/post/25 محمد جواد روشندل برای تحقیق و اطلاع از سیره ی حضرت علی ( علیه السلام) می توانید از کتب زیر بهره بگیرید: 1. نهج البلاغه - ترجمه: دکتر اسدالله مبشری - ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی 2. سیره علوی - نویسنده: استاد محمد باقر بهبودی - ناشر: مولف - توزیع: کتابفروشی اسلامیه 3. سقیفه - نویسنده: علامه سید مرتضی عسگری -  ناشر:مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر 4. اسرار آل محمد - روایت: سلیم بن قیس - ناشر :انتشارات رسالت قلم 5. دافعه و جاذبه علی - نویسنده: علامه ی شید مرتضی مطهری - ناشر: انتشارات صدرا برای تحقیق و اطلاع از سیره ی حضرت علی ( علیه السلام) می توانید از کتب زیر بهره بگیرید:

1. نهج البلاغه - ترجمه: دکتر اسدالله مبشری - ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

2. سیره علوی - نویسنده: استاد محمد باقر بهبودی - ناشر: مولف - توزیع: کتابفروشی اسلامیه

3. سقیفه - نویسنده: علامه سید مرتضی عسگری -  ناشر:مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر

4. اسرار آل محمد - روایت: سلیم بن قیس - ناشر :انتشارات رسالت قلم

5. دافعه و جاذبه علی - نویسنده: علامه ی شید مرتضی مطهری - ناشر: انتشارات صدرا

]]>
نقد و بررسی نظریات مکاتب اعتقادی بر انسان کامل (برگرفته از کتاب انسان کامل علامه ی شهید مطهری (رضوان الله)) 2008-12-31T18:13:38+01:00 2008-12-31T18:13:38+01:00 tag:http://connection.mihanblog.com/post/24 محمد جواد روشندل می‏دانیم كه درباره حقیقت و ماهیت انسان ، اختلاف نظرهایی وجود دارد . به طور كلی دو نظریه اساسی در مقابل یكدیگر قرار گرفته‏اند : نظریه " روحیون " و نظریه " مادیون " . براساس نظریه روحیون ، انسان حقیقتی‏ است مركب از جسم و روان ، و روان انسان ، جاویدان است و با مردن‏ او فانی نمی‏شود . همچنانكه می‏دانیم منطق دین و مخصوصا نصوص اسلامی بر همین‏ مطلب دلالت می‏كند . نظریه دوم این است كه انسان جز همین ماشین بدن چیز دیگری نیست و با مردن به كلی نیست و نابود می‏شود و متلاشی شدن بدن یعنی متلاشی شدن شخصیت انس

می‏دانیم كه درباره حقیقت و ماهیت انسان ، اختلاف نظرهایی وجود دارد . به طور كلی دو نظریه اساسی در مقابل یكدیگر قرار گرفته‏اند : نظریه " روحیون " و نظریه " مادیون " . براساس نظریه روحیون ، انسان حقیقتی‏ است مركب از جسم و روان ، و روان انسان ، جاویدان است و با مردن‏ او فانی نمی‏شود . همچنانكه می‏دانیم منطق دین و مخصوصا نصوص اسلامی بر همین‏ مطلب دلالت می‏كند . نظریه دوم این است كه انسان جز همین ماشین بدن چیز دیگری نیست و با مردن به كلی نیست و نابود می‏شود و متلاشی شدن بدن یعنی متلاشی شدن شخصیت انسان .

دانلود متن کامل کتاب علامه مطهری

]]>
حجاب / قسمت اول 2008-11-16T20:52:02+01:00 2008-11-16T20:52:02+01:00 tag:http://connection.mihanblog.com/post/23 محمد جواد روشندل حجاب حجاب در فرهنگ اسلامی به معنای پوشش و پرده و حایل است که باعث می شود تا بسیاری از امتیازها و یا جلوه ها در معرض دید عموم یا افراد فاقد صلاحیت قرار نگیرد. اصل مفهوم حجاب دردین و قرآن کریم به بانوان و روابط آنان در اجتماع بر می گردد، البته نباید دستورات قرآن را در مورد مردان و عملکرد آنان در قبال این موضوع را نادیده گرفت. امروزه شاهد آن هستیم که در بعضی از کشورها برای جلوگیری از حجاب بانوان، اقداماتی صورت می گیرد که با این اقدامات با حجاب زنان مقابله شود و ما متأسفانه درکشورهای مسلمان نیز شاه حجاب

حجاب در فرهنگ اسلامی به معنای پوشش و پرده و حایل است که باعث می شود تا بسیاری از امتیازها و یا جلوه ها در معرض دید عموم یا افراد فاقد صلاحیت قرار نگیرد. اصل مفهوم حجاب دردین و قرآن کریم به بانوان و روابط آنان در اجتماع بر می گردد، البته نباید دستورات قرآن را در مورد مردان و عملکرد آنان در قبال این موضوع را نادیده گرفت. امروزه شاهد آن هستیم که در بعضی از کشورها برای جلوگیری از حجاب بانوان، اقداماتی صورت می گیرد که با این اقدامات با حجاب زنان مقابله شود و ما متأسفانه درکشورهای مسلمان نیز شاهد بودیم که از ورود بانوان با حجاب به دانشگاهها و مجامع کاری جلوگیری به عمل می آید، که این یک الگوگیری از فرهنگ غرب است. در غرب به این معقوله مانند سایر معنویات توجه خاصی نمی شود. در غرب می خواهند به بهانه ی برابری مرد و زن از حجاب جلوگیری کنند تا زنان را برای مردان جذاب تر جلوه دهند و گاه بعضی از زنان از این ابزار برای پیشرفت خود استفاده می کنند.

]]>
مشارکت و راهنمایی پژوهش ها و تحقیقات شما 2008-10-21T13:52:00+01:00 2008-10-21T13:52:00+01:00 tag:http://connection.mihanblog.com/post/22 محمد جواد روشندل سلام دوستان من یک آرشیو با ارزش از کتب و مقالات را در اختیار دارم و تصمیم گرفتم در اختیار علاقه مندان و دانشجویان و پژوهشگران قرار دهم. لذا تصمیم بر آن شد تا اگر شما خواننده عزیز علاقه مند بودید به من ایمیل بزنید یا در این پست نظر بدید و مهلت ارائه مطلب خود را قید کنید تا طی یک مشارکت شما بتوانید از اطلاعات و آرشیو من استفاده کنید. پس یا علی مدد موفق باشید   سلام دوستان

من یک آرشیو با ارزش از کتب و مقالات را در اختیار دارم و تصمیم گرفتم در اختیار علاقه مندان و دانشجویان و پژوهشگران قرار دهم. لذا تصمیم بر آن شد تا اگر شما خواننده عزیز علاقه مند بودید به من ایمیل بزنید یا در این پست نظر بدید و مهلت ارائه مطلب خود را قید کنید تا طی یک مشارکت شما بتوانید از اطلاعات و آرشیو من استفاده کنید.

پس یا علی مدد

موفق باشید

 

]]>
در آمدی بر قیام های شیعه در تاریخ اسلام 2007-12-23T07:42:00+01:00 2007-12-23T07:42:00+01:00 tag:http://connection.mihanblog.com/post/20 محمد جواد روشندل درآمدی بر قیام های شیعه در تاریخ اسلامما تنها قیام هایی را بررسی می کنیم که مورد تأیید امامان بوده و خط مکتبی و طرح قرآنی داشته اند نه هر قیامی از هر فرقه ای به نام شیعه.تاریخ شیعه در انقلاب ها و قیامهایی خلاصه می شود که این قیامها و انقلاب ها از سال 51 تا 260 هجری، در رابطه مستقیم با امامت و پس از آن تاریخ با بهره گیری از استمرار آن، تداوم مکتبی و چهره خونرنگ خود را حفظ کرده است. بررسی و تفحص در شرایط وقوع، عوامل بروز و اهداف آنها، گذشته از آنکه ما را با تاریخی شکوهمند و نمونه آشنا می سازد، بیش

درآمدی بر قیام های شیعه در تاریخ اسلام

ما تنها قیام هایی را بررسی می کنیم که مورد تأیید امامان بوده و خط مکتبی و طرح قرآنی داشته اند نه هر قیامی از هر فرقه ای به نام شیعه.

تاریخ شیعه در انقلاب ها و قیامهایی خلاصه می شود که این قیامها و انقلاب ها از سال 51 تا 260 هجری، در رابطه مستقیم با امامت و پس از آن تاریخ با بهره گیری از استمرار آن، تداوم مکتبی و چهره خونرنگ خود را حفظ کرده است. بررسی و تفحص در شرایط وقوع، عوامل بروز و اهداف آنها، گذشته از آنکه ما را با تاریخی شکوهمند و نمونه آشنا می سازد، بیش از هر چیز الگو و راهنمایی خواهد بود برای بهره گیری و اقتباس از منش انقلابی تشیع در خط مکتبی امامت تاریخ، برای بنای جامعه ای بر اساس قبله واحد، کتاب واحد، امام واحد و امت واحد.

مقدمتاً باید گفت: که انقلابها و قیامهای شیعی دارای ابعاد....

]]>
دانشگاه 2007-11-24T21:41:00+01:00 2007-11-24T21:41:00+01:00 tag:http://connection.mihanblog.com/post/12 محمد جواد روشندل فعالیت در دانشگاهها بستگی به چه چیزی دارد؟آیا دانشگاه فقط یک نیاز اجتماعی است یا یک عرصه قلمداد می شود؟ما نمی دانیم ولی اگر می دانستیم و می گفتیم نیز فرقی به حال دانشگاه نمی کرد چون           پدر و مادر ها باز هم فرزندان خود را با فشار راهی آن می کردند. دانش آموزان دیروز یعنی دانشجویان امروز دانشگاهها نیز باز به کار خود یعنی هر کاری جز رفتار دانشگاهی ادامه می دادند.اما آیا دانشگاه بازسازی می شود؟مسئله همین است.آشنا بودن با خیلی چیزها بد نیست ولی بدون آشنایی عمل کردن و رفتار نشان دادن خیلی بدتر ا فعالیت در دانشگاهها بستگی به چه چیزی دارد؟

آیا دانشگاه فقط یک نیاز اجتماعی است یا یک عرصه قلمداد می شود؟

ما نمی دانیم ولی اگر می دانستیم و می گفتیم نیز فرقی به حال دانشگاه نمی کرد چون           پدر و مادر ها باز هم فرزندان خود را با فشار راهی آن می کردند. دانش آموزان دیروز یعنی دانشجویان امروز دانشگاهها نیز باز به کار خود یعنی هر کاری جز رفتار دانشگاهی ادامه می دادند.

اما آیا دانشگاه بازسازی می شود؟

مسئله همین است.

آشنا بودن با خیلی چیزها بد نیست ولی بدون آشنایی عمل کردن و رفتار نشان دادن خیلی بدتر از آن است که فکر می کنید؟

]]>