فعالیت در دانشگاهها بستگی به چه چیزی دارد؟

آیا دانشگاه فقط یک نیاز اجتماعی است یا یک عرصه قلمداد می شود؟

ما نمی دانیم ولی اگر می دانستیم و می گفتیم نیز فرقی به حال دانشگاه نمی کرد چون           پدر و مادر ها باز هم فرزندان خود را با فشار راهی آن می کردند. دانش آموزان دیروز یعنی دانشجویان امروز دانشگاهها نیز باز به کار خود یعنی هر کاری جز رفتار دانشگاهی ادامه می دادند.

اما آیا دانشگاه بازسازی می شود؟

مسئله همین است.

آشنا بودن با خیلی چیزها بد نیست ولی بدون آشنایی عمل کردن و رفتار نشان دادن خیلی بدتر از آن است که فکر می کنید؟